logo IFT

JAK DO NAS TRAFIĆ?

A+ A A-

Stypendia

Studenci proszeni są o zapoznanie się z Regulaminem pomocy materialnej dla studentów i doktorantów PWT, a szczególnie z informacjami dotyczącymi zasad przyznawania stypendiów socjalnych.

Do 15 października 2016 r.można składać wnioski(z pełną dokumentacją)o przyznanie stypendium socjalnego, socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studenckina semestr zimowy roku akademickim 2016/2017, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnychna rok akademicki 2016/2017(z zastrzeżeniem par. § 16, ust. 5 Regulaminu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów PWT), stypendium Rektora dla najlepszych studentów oraz stypendium dla najlepszych doktorantówna rok akademicki 2016/2017.

Ustalona na rok akademicki 2016/2017 maksymalna kwota dochodu na osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne wynosi 1.000,00 zł netto.

O stypendium dla niepełnosprawnych mogą ubiegać się studenci posiadający orzeczenie o niepełnosprawności bez względu na wysokość dochodów.

Każdy student, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej może ubiegać się o zapomogę.

Stypendia przyznawane są przez Prorektora ds. studenckich.

Od decyzji dotyczących stypendiów i zapomóg przysługuje odwołanie do księdza Rektora.

.

pdf ikona Regulamin pomocy materialnej dla studentów i doktorantów PWT we Wrocławiu

 

pdf ikona Wniosek - stypendium socjalne 

pdf ikona Wniosek - stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

pdf ikona Wniosek - stypendium Rektora dla najlepszych studentów

pdf ikona Wniosek- zapomoga

pdf ikona Oświadczenie po semestrze zimowym

pdf ikona Oświadczenie o dochodzie uzyskanym w 2016 r.

pdf ikona Oświadczenie o dochodzie uzyskanym w 2015 r.

pdf ikona Oświadczenie o niezarejestrowaniu w UP

pdf ikona Oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami

pdf ikona Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu

pdf ikona Oświadczenie o dochodzie z pozarolniczej działalności 

pdf ikona Oświadczenie o zamieszkaniu w miejscu studiów

pdf ikona Kategorie i stawki świadczeń 2016/2017